วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวชลธิชา  ทองทับ  ชั้น ม.6/1  เลขที่ 5
ชื่อเล่น  บอม
เกิดวันที่ 18 มิถุนายน 2540
บ้านเลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลนาสวรรค์  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประวัติส่วนตัว
นาย  สวรุด   ศรีบุญ          ชั้น  ม.6/1 เลขที่  28
ชื่อเล่น  กั๊ก   
บ้านเลขที่  48 หมู่  8  
บ. นาแวง   ต. นาสวรรค์  อ. เมืองบึงกาฬ 
จ. บึงกาฬ